Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Παρέμβαση Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. για τροποποίηση ρύθμισης του ΥΠ.ΕΘ.Α. που αδικεί τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενα από την Σχολή Λ/Φ

Προς: 1. Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κο Δρίτσα Θεόδωρο
2. Υπουργό Εθνικής Άμυνας κο Καμμένο Πάνο
κ.κ. Υπουργοί,
Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» στο άρθρο 35 «Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας», προτείνεται η αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρ. 16 περί αύξησης του ελάχιστου χρόνου μετοχικής σχέσης από δέκα σε είκοσι έτη.
Η ανωτέρω ρύθμιση προκαλεί σοβαρό ζήτημα στα στελέχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής οι οποίοι κατατάχθηκαν ως Λιμενοφύλακες πριν την έναρξη ισχύος του ν.3079/02 (Α’311), δεν έχουν μετοχική σχέση από κατατάξεως (και άρα ο χρόνος μετοχικής σχέσης με τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Ναυτικού υπολείπεται του χρόνου πραγματικής υπηρεσίας) και επιπλέον δεν τους παρέχεται δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου υπηρεσίας Λιμενοφύλακα, με αποτέλεσμα αν ισχύσει η προτεινόμενη ρύθμιση, να παρατηρηθούν περιπτώσεις μετόχων της εν λόγω κατηγορίας που αν και θα δικαιούνται συντάξεως, δε θα δικαιούνται εφάπαξ βοηθήματος γιατί δε θα πληρούν την προϋπόθεση εικοσαετούς συμμετοχής στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Ναυτικού.

Συγκεκριμένα, έστω για παράδειγμα ότι μέτοχος του Ειδικού Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Ναυτικού ο οποίος κατατάχθηκε ως Λιμενοφύλακας το 1987, κατέστη μέτοχος του Ταμείο το 1997 (με την προαγωγή του σε Κελευστή) και εξέρχεται από την υπηρεσία το 2016, έχοντας θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, θα δικαιούται μεν συντάξεως, όχι όμως και εφάπαξ βοηθήματος, αφού θα έχει 19 έτη μετοχικής σχέσης με τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Ναυτικού.
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε όπως η παρ. 1, του άρθρ. 16 του ν.δ. 398/74 αντικατασταθεί ως κατωτέρω:
«1. Εφάπαξ βοηθήματος δικαιούνται οι έχοντες εικοσαετή τουλάχιστον συμμετοχή στον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρ. 17, παρ. 4 και 6 του παρόντος για τις οποίες παρέχεται βοήθημα και χωρίς την προϋπόθεση 20ετούς συμμετοχής. Ομοίως εξαιρούνται της προϋπόθεση 20ετούς συμμετοχής οι μέτοχοι του Ειδικού Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Ναυτικού οι οποίοι κατατάχθηκαν ως Λιμενοφύλακες πριν την έναρξη ισχύος του ν.3079/02 (Α’311).
Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι θα πρέπει να παραμείνει η ρητή αναφορά στις εξαιρέσεις των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παρ. 4 και 6 του άρθρ. 17, του ν.δ. 398/74 (Α’116).
Η πολιτεία οφείλει να μας  προστατεύει ώστε να συνεχίσουμε απρόσκοπτα την προσπάθειά μας και αναμένουμε τη θετική σας παρέμβαση αποδεικνύοντας έμπρακτα την εκτίμησή σας στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι δίνουν έναν καθημερινό και άνισο αγώνα.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ          ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: